Psaní, čtení, počítání

Dítě se seznamuje s počítáním i čtením od nejútlejšího věku, rodiče totiž dětem čtou pohádky, prohlížejí si s nimi dětské obrázkové knížky. Jednoduché počty jsou součástí každého dne v běžných úkonech a řeči rodičů, dále jsou obsaženy v dětských říkankách atd. Rodiče jsou ti, kdo by měli v dětech vzbudit první zájem o tyto dovednosti. Pokud děti vidí, že jejich rodiče často a rádi čtou, budou se tomu také chtít naučit.
dřevěné počítadlo
Jak se dítě učí číst?
Na školách se využívají různé metody při výuce čtení, nejběžnější je tzv. analyticko-syntetická, dále pak genetická a globální metoda. Dnešní generace dospělých se učil číst první zmiňovanou metodou, tedy po slabikách. Má-li se dítě naučit dobře číst, potřebuje k tomu souhru celé řady funkcí, potřebuje umět správně zrakově rozlišovat, mít zrakovou i sluchovou paměť. Nezbytná je také dobrá úroveň řeči. Vady řeči děti ve čtení omezují, proto má-li Vaše dítě před nástupem stále řečové problémy, měli byste s ním co nejdříve navštívit logopedii. Některé děti mohou trpět poruchou čtení, jež se nazývá dyslexie. Pokud budete mít na ní u svého dítěte vy či učitel ve škole podezření, objednejte se do Pedagogicko-psychologické poradny.
medvídci s knihou
Jak se dítě učí psát?
Zvládnutí písemného projevu mívá tři fáze. V té první děti slova špatně oddělují, jejich věty jsou krátké, bavíme se o věku kolem nástupu do školy. Své myšlenky vyjadřují bez jakéhokoliv řádu, chybí znaménka. Ve věku 8 – 10 let se jejich písemný projev zlepšuje, slova jsou oddělená, věty delší a složitější. V období přechodu na druhý stupeň základní školy se začíná vytvářet osobitý styl psaní. Dítě dokáže písemně vyjádřit veškeré své myšlenky, a to smysluplně. Pokud má vaše dítě problémy se psaním, vynechává písmena, interpunkci atd., může se jednat o dysgrafii či dysortografii, což je porucha pravopisu.
Jak se dítě učí počítat?
Naučit se počítat a zvládnout základní matematické operace je nesmírně důležité pro rozvoj abstraktního myšlení. Dítě se učí přesnosti, logickému myšlení, osvojuje si pracovní metody. Pokud má Vaše dítě problémy s počty, může se ve vážnějších případech jednat o dyskalkulii. Přesto existuje celá řada obtíží, které se dají díky spolupráci rodiny se školou a odborníky velmi dobře odhalit a odstranit. Dejte si pozor, aby se z matematiky nestal obávaný předmět již v prvních ročnících a neklaďte na děti přehnané nároky.